wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за предприемачество”. Участие в събитието взеха представители на центрове за развитие на предприемачеството, общини и райони на Столична община, обучителни организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране.
Експертът Силвия Ангелова подробно представи условията за кандидатстване по процедурата и показа как става електронно кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Тя отговори на множество въпроси, свързани с методологията за техническа и финансова оценка по процедурата. Интерес предизвика например въпросът за оценката на оперативния капацитет, при която обект на оценка е опитът на законния представител на организацията или собственика на капитала, а не на ръководителя на проекта. Други въпроси касаеха териториалния обхват на процедурата. Един проект може да се изпълнява само в един от шестте региона от ниво NUTS 2, но ще се насърчават проекти, които осигуряват дейности в повече от една област в района, за който се кандидатства, стана ясно по време на информационната среща.
Процедура „Подкрепа за предприемачество” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, размерът ѝ е 5 милиона лева, а срокът за кандидатстване – 5 април. Целта е да бъдат подготвени желаещите да развиват собствен бизнес, като им се предостави комплекс от обучения и услуги, които ще им бъдат необходими, за да могат да превърнат бизнес идеите си в жизнеспособни планове. Получилите финансиране по настоящата процедура бенефициенти ще трябва да подкрепят стартиращите предприемачи при започване на реалната им стопанска дейност и при намиране на подходящи източници на финансиране, като ще им бъдат осигурени достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.