wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център – София обяви фотоконкурс на тема „На лов за табели“. В него могат да участват всички – фотографи, професионалисти или любители, като изпращат снимки на информационни табели и/или плакати, указващи финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Многобройни са примерите за проекти, които са получили финансиране от фондовете на ЕС. За да е видим приносът на ЕС, бенефициентите (или – получателите на средствата) са задължени да изготвят информационни табели, плакати или друг вид печатни материали, на които е описано името на проекта, стойността му и програмата, чрез която се финансира.

Именно такива информационни табели и плакати се търсят в конкурса „На лов за табели“, чийто старт бе обявен днес, 10 март и който ще продължи до 27 април.

Ето какъв е регламентът за участие в конкурса:


ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничение на възрастта.

- Лицата под 18 години могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители, попечители или настойници;

- Служители на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България (27 ОИЦ и един Централен информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет) нямат право на участие.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

- Да са на табели и/или плакати, популяризиращи проекти, изпълнени/изпълняващи се на територията на София град и/или София област и финансирани с помощта на средства по линия на европейските фондове през програмен период 2007-2013 г. (на проекти по следните Оперативни програми (ОП) ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“, ОП „Транспорт“, ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Административен капацитет“ и ОП „Техническа помощ“) и/или 2014-2020 г. (на проекти по ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Добро управление“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство“);

- Да са в електронен формат – тип на файла tif или jpg.

  

ВСЯКА СНИМКА ТРЯБВА ДА Е ПРИДРУЖЕНА С:

- формуляр за участие (може да бъде изтеглен от тук);

- декларация за авторско право (може да бъде изтеглена от тук);

- място, където снимката е заснета;

- трите имена на автора и възрастта му;

- координати за връзка с автора на снимките: електронна поща и мобилен телефон.

 СРОК НА ФОТОКОНКУРСА

- крайният срок за получаване на снимките е 27 април 2017 г.;

- снимките ще бъдат качени в профила на Областен информационен център – София във Фейсбук на 28 април 2017 г.

- официалното обявяване на победителя ще стане на 05 май 2017 г.;

- връчването на наградите ще бъде на 12 май 2017 г.;

- снимките за участие във фотоконкурса изпращайте на електронен адрес: oic.sofia@gmail.com или oic.sofia@eufunds.bg  


 

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторските права върху снимките остават изключително право на автора;

Авторът – участник във  фотоконкурса – се съгласява да предостави на Областен информационен център – София правата за публикуване на снимките, с които участва, за използване за всякакви промоционални цели на конкурса;

Наградените участници във фотоконкурса се съгласяват да предоставят Областен информационен център – София правата за публикуване на творбите им във Фейсбук, рекламни, PR и други материали, без ограничения, при изричното споменаване на името на автора.


НАГРАДЕН ФОНД

Участникът, изпратил на най-много снимки на информационни табели и/или плакати и отличен на първо място, ще получи фотоапарат, а класираните на второ и трето място – рекламни материали на ОИЦ-София.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

Участникът, изпратил най – голям брой снимки, отговарящи на изискванията на конкурса, ще получи голямата награда – фотоапарат. Участниците, класирани на второ и трето място по брой изпратени снимки, ще получат рекламни материали на ОИЦ – София. Снимките, участващи в конкурса, ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на ОИЦ – София, в специално създаден за целта албум. В случай че повече от един участник е изпратил еднакъв брой снимки, участникът, събрал най-голям брой харесвания във Фейсбук, ще бъде определен за победител, а на второ и на трето място – следващите по брой харесвания фотографии. Същото правило се прилага и при две или повече снимки, събрали еднакъв брой харесвания, класирани на второ/ трето място.

Подробности за конкурса можете да следите и на страницата на ОИЦ – София във фейсбук, в специално създаденото за целта събитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.