wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Или как се променя столицата и областта показва ОИЦ-София в серия Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране

В периода 20 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-София ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата. В рамките на събитията ще бъдат представени над 10 значими проекта, променили облика на столицата и областта.
Първото събитие от поредицата е Ден на отворените врати в Музея за история на София. На 20 април 2017 г. екипът на ОИЦ-София ще запознае участниците с постигнатото по проекта на Столична община „Адаптация на Централната минерална баня за Музей за история на София с активно присъствие на минерална вода“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
София е един от шестте града, в които ще се проведе общ Ден на Европейския социален фонд. Събитието е насрочено за 12 май, като в столицата годишнината ще бъде отбелязана под формата на хепънинг. В рамките на събитието ще бъдат представени успешни проекти на трите програми, съфинансирани от ЕСФ – Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


#Europe in my region 2017
How our capital and the district change with the implementation of EU projects, demonstrates DIP Sofia in series of Open EU project days

Within the period 20 of April to 20 of May Sofia District information point will hold Open EU project days. They are part of the ongoing initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF to mark three significant occasions: the 60 anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10 anniversary of the Bulgarian membership in the Union and the 6 anniversary of the Network itself. More than 10 significant EU financed projects will be presented during the events.
The first event is the Open EU project day that will take place in the Museum of Sofia history. On the 20 of April DIP-Sofia will represent the improvements there made possible under the implemented project of Sofia Municipality. The name of the project is “Adaptation of the Central Mineral Bath to Museum of Sofia history with active use of mineral water“, financed under OP Regional development 2007-2013, co-financed by the European Regional Development Fund.
Sofia is one of the 6 locations where the common celebrations, dedicated to the European Social Fund for Bulgaria, will take place simultaneously on 12 of May. Different successful project examples financed under the three ESF financed programmes (OP “Good governance”, OP “Human resources development”, OP “Science and education for smart growth”) will be presented to the general public.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.