wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Как Централната минерална баня е превърната в Регионален исторически музей на София и как, с помощта на европейско финансиране, от занемарена сграда, върху чийто покрив са растели дървета, сега красивото здание в центъра на София привлича посетители от цял свят. На тези въпроси получиха отговор посетителите по време на Деня на отворените врати, който Областен информационен център – София организира съвместно с Регионалния исторически музей - София. Архитект Любомир Петров и Ерина Кръстева разказаха на посетителите за реализирания на проект BG161PO001-3.1.03-0033-C0001 „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Столична община. Покрай разказа за реализацията на проекта, посетителите научиха любопитни факти от историята на софийската баня от началото на изграждането ѝ през далечната 1906 година та до наши дни, както и че сградата на банята е ценна високохудожествена и архитектурна недвижима културна ценност от национално значение.
Изпълнението на проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“, е изключително важно, защото градският музей, създаден преди близо 90 години, най-после има свой дом. Благодарение на реализацията на проекта, в момента в Регионалния исторически музей на София се помещава постоянна експозиция, съсредоточена в следните 8 теми: Наследството на древността, Силата на духа, Трето българско царство, Софийската улица, Държавни и общински институции, Домът и облеклото на софиянеца, Културен живот и свободно време на софиянци, както и Мемориал на създателите на сградата на Общинската минерална баня. Хронологически музейната експозиция обхваща периода от неолита (7-мо хилядолетие пр.Хр.) до 40-те години на ХХ в. Акцентът е върху един от най-важните моменти в историята на града – избирането й за столица през 1879 г. и последвалите десетилетия до началото на войните 1912-1918 г. Това е времето, през което градът радикално се преобразява в градоустройствено, демографско, икономическо и културно отношение.
Денят на отворените врати в Регионалния исторически музей на София се проведе в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.