wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Горна Малина, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Много от посетителите потърсиха информация за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), по която се очаква да има прием през периода август-септември на настоящата година. Експертите на ОИЦ-София отговаряха на много въпроси, отнасящи се до видовете допустими култури и породи, допустимите кандидати, дейности и разходи по мярката. Беше разяснено какво представлява стандартния производствен обем (СПО) и как се изчислява, тъй като изискване по мярката е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8000 и 16 000 СПО.
С откритата приемна в община Горна Малина приключи информационна кампания на ОИЦ-София, която се проведе във всички общини от Софийска област и имаше за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. 1640 души посетиха 22-те изнесени приемни. Най-много бяха запитванията по Програма за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.