wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общо 1640 души посетиха изнесените приемни, които Областен информационен център – София (ОИЦ-София) организира в 22-те общини в област София в периода 22 май – 6 юли. Това отчете управителят на ОИЦ-София Анна Генчева на работна среща с медиите днес. Информационната кампания имаше за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и да разяснява условията за кандидатстване по тях. Резултатите от информационния тур показват силен интерес от хората и нужда от информация, на която екипът на центъра отговори, отбеляза управителят на ОИЦ – София като уточни, че най-много са били запитванията по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В рамките на работната среща с медиите Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи отворената за кандидатстване процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Допустими кандидати по нея са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години. Те могат да кандидатстват за извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация, за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с иновацията, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и пр. „Изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация“, отбеляза Мадлен Георгиева. На присъстващите тя разясни и какви са допустимите разходи, разпределението на дейностите по компоненти, каква е приоритизацията на проектите и какви са процентните ограничения за всички видове допустими разходи.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.