wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще проведе Oткриваща  пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор №BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Събитието ще се проведе в Конферентна зала № 2 на Хотел „ФОРУМ“, бул. „Цар Борис III” 41, гр. София. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.