wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 юли от 14 часа в малката конферентна зала на Универститета за национално и световно стопанство ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус. Новата пететажна сграда с 14 учебни зали е финансирана по проект „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.003. Общата стойност на проекта е 11 706 200.00 лв., от които европейско съфинансиране 3 824 077.72 лв. и национално съфинансиране - 674 837.24 лв. Собственото финансиране е в размер на 7 207 285.04 лв. Срокът за изпълнение на проекта е до 07.06.2019 г.
Новата сграда ще бъде разположена в източната част на учебния комплекс на УНСС, с топла връзка, която ще свързва новия корпус с разположения от запад учебен корпус „З“. На първия етаж ще има два тестови центъра, всеки от които ще разполага с 280 работни места за работа с компютри, с 4 административни места и регистратура. На втория етаж се предвижда топла връзка със съществуващата сграда, 3 учебни зали, 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения, включително за хора в неравностойно положение. На третия, четвъртия и петия етаж ще има по 3 учебни зали, по 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения, включително за хора в неравностойно положение.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.