wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която е отворена за кандидатстване до 26-и септември. Събитието беше открито от управителя на ОИЦ Анна Генчева, която представи напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към настоящия момент – активността на кандидатстване, броя на сключените до момента договори и процента на усвояване на средствата.
На присъстващите представители на бизнеса, Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, подробно разясни на какви условия трябва да отговарят кандидатите, какви са допустимите дейности и разходи по процедурата, как става структурирането на бюджета по двата елемента, на които е разделена тя. Мадлен Георгиева представи и самия електронен формуляр и показа как става електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 68 454 050 лева, като от тях най-голям ресурс – 39 116 600 лева, е отделен за микро и малки предприятия. Средните предприятия разполагат с 13 690 810 лева от общия бюджет на процедурата, а големите – с 15 646 640 лева. Целта на операцията е да нарасне дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и да се повиши иновационният капацитет на предприятията. Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Минималната стойност на проектното предложение трябва да е 100 000 лева, а максималната – 500 000 за микро и малки предприятия, 750 000 – за средни и 1 000 000 лева за големи предприятия. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е между 25 и 80% в зависимост от вида изследване, категорията предприятие и избрания режим.
Областен информационен център – София предоставя експертна информация по тази процедура и всички останали актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти по програмите, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.