wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 септември от 17.00 ч. в гр. София (ул. "Данаил Дечев" 6) ще се проведе информационен ден за представяне на проект BG16RFOP002-2.001-1260-C01 "Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е фирма "МОБАЙЛ СИСТЕМС" ООД.
Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници и медии.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.