wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29.09.2017 г. от 15 ч. в гр. София (бул. „Подп. Йордан Тодоров“ 4) фирма „Унитрейд 2002” ООД в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”. Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г. Общата стойност на проекта е 354 191.44 лева, от които 283 353.12 е безвъзмездна финансова помощ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.