wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Горна Малина, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Най-голям интерес присъстващите проявиха към мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. През очаквания втори прием по мярка 7.2 ще се финансират само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини), енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, дейности за обновяване на обществени зелени площи (паркове, градини), както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура.
Експертите разясниха и кои ще са допустимите разходи по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване в периода април-юни 2018 г. Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева и експертът Мадлен Георгиева разясниха, че БФП по мярката ще е в размер на 50%, право да кандидатстват ще имат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.