wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Чавдар, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взеха представители на местната администрация, на образователните и културни институции, медии.
Най-голям интерес присъстващите проявиха към предстоящите мерки от Програма за развитие на селските райони, в чийто обхват попада община Чавдар. По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще се финансират дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини), енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, дейности за обновяване на обществени зелени площи (паркове, градини), както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура, стана ясно от представянето на експертите.
Част от присъстващите на срещата споделиха намеренията си да стартират собствен бизнес. С тях бяха обсъдени възможностите, които дава мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която, съгласно последните промени, ще се отвори за подаване на проектни предложения в периода април-юни 2018 г., а безвъзмездната финансова помощ ще е в размер на 50%. Право да кандидатстват по мярка 6.4.1 ще имат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
По време на срещата бяха представени и останалите възможности за проектни предложения, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а присъстващите бяха насърчени да бъдат активни и да търсят помощта на Областния център винаги когато имат въпроси при бъдещо кандидатстване.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.