wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Годеч, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взеха представители на бизнеса и на местната администрация.
Най-активен беше интересът към това какви възможности има по европейските програми за финансиране на собствен бизнес. Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева представи предстоящата процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която ще се отвори в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и по която се очаква да могат да кандидатстват фирми с по-малко от две приключени финансови години. Целта на тази процедура е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Процедурата ще е в размер на 67 227 768 лева, а стойността на безвъзмездна помощ за отделен проект – между 50 000 и 391 166 лева. По време на представянето беше отговорено на различни въпроси, свързани с допустимостта на кандидатите и тежестта на критерия „опит на предприемача“ и въобще с проекта на методология за оценка на проектните предложения по процедурата.
Другият акцент в информационната среща беше мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони, по която предстои втори прием на проектни предложения. Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София, уточни, че при този прием ще се финансират само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини), енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, дейности за обновяване на обществени зелени площи (паркове, градини), както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура. Община с одобрен при предишния прием проект сега няма да има право да кандидатства за същата дейност, кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност, но не повече от три заявления за подпомагане в периода на прием, стана ясно още от представянето.
В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, а присъстващите бяха насърчени да бъдат активни и да търсят помощта на Областния център винаги когато имат въпроси при бъдещо кандидатстване.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.