wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Своге, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взеха представители на местната администрация, неправителствени организации, жители на Своге.
На присъстващите представители на неправителствения сектор беше разяснено по кои оперативни програми за какъв тип дейности биха могли да получат финансиране, а участниците бяха насърчени да не спират да търсят възможности да реализират идеите си и да търсят бъдеща подкрепа от експертите на ОИЦ-София. В рамките на събитието беше разяснено и на какъв етап са процедурите за избор на финансови посредници за различните фондове, които ще предоставят подкрепа под формата на микрокредити, гаранции, акции, дялове и други финансови инструменти в рамките на оперативните програми.
Срещата в община Своге е част от информационна кампания, която ОИЦ-София провежда във всички 22 общини на Софийска област и има за цел експерти на центъра да разяснят на място на заинтересованите жители условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.