wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23.11.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Пирдоп ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп“ (Договор №BG05M9OP001-2.002-0171-C001). Бенефициент е община Пирдоп. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.