wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 ноември (четвъртък) от 10:30 часа в обучителния център на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ ще се проведе първа кръгла маса по проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“. Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.008-0001-C01, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Бенефициент е Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.
Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията от ИАБСА. Предвиден е комплекс от мерки за подобряване инфраструктурата по качество, а от там за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията.
За да потвърдите присъствие: 02/9463921 или на stoyanov@proway.bg не по-късно от 18.00 ч. на 28.11.2017 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.