wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 7 декември 2017 г. (четвъртък), от 10.00 часа в София (ж.к. „Люлин 8“, бл. 832, вх. 2, ет. 2, офис 2) ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност и ефикасност в „Елшица – 99“ ЕАД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е „Елшица-99“ ЕАД. Проектът е на стойност 2 402 951.46 лева, от които 1 451 164.48 лева е безвъзмездната финансова помощ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.