wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12.12.2017. г от 10.30 часа в зала на „Комак Медикал” ЕООД в Бизнес център South Side (ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38, ет.5) ще се проведе публично информационно събитие за представяне на целите и дейностите по проект „Внедряване на автоматизиран иновативен метод за събиране и управление на данни за клинични проучвания в областта на медицината“ (договор № BG16RFOP002-1.001-0154-C01). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е фирма „Комак Медикал” ЕООД. Проектът е на обща стойност 1 641 300 лева, от които 995 670 лева са безвъзмездна финансова помощ.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.