wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Какви са предстоящите възможности за общините да кандидатстват с проекти по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове - това беше темата, с която управителят на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) Анна Генчева участва в заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) на Софийска област, провело се на 7 декември 2017 г. Пред кметове, зам.-кметове, председатели на Общински съвети и представители на синдикалните и браншовите организации тя представи предстоящите за отваряне през 2018 г. мерки и процедури по Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми, по които общините са допустими кандидати и партньори, според Индикативните годишни работни програми.
Друг акцент в участието на г-жа Генчева беше представянето на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.