wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13 и 14 декември от 10.00 ч. в гр. София (хотел „Витоша“, ул. „Росарио“ 1) ще се проведе двудневно публично събитие по проект №BG05SFOP001-1.002-0015-С01 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент е Държавна агенция „Електронно управление“, а партньор – Централна избирателна комисия. Стойността на проекта е 1 499 959 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.
По време на събитието ще бъде осигурена възможност на участващите да извършат тестово гласуване, като се премине през цялостен процес, включващ броене и резултати. Симулациите ще могат да се извършват от компютър, таблет или телефон на гласуващия.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.