wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе работна среща с медиите, на която представи какви процедури ще се отворят за кандидатстване през 2018 г. по оперативните програми (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и по Програма за развитие на селските райони.
Най-голям интерес медиите проявиха към насърчаването на туризма в България посредством европейското финансиране. Анна Генчева, управител на ОИЦ-София, акцентира на процедура „Развитие на туристически атракции“ (ОП „Региони в растеж“), която съгласно Индикативната годишна работна програма трябва да стартира още през януари 2018 г. Финансовата подкрепа по процедурата ще се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти. Съгласно финансовия план на програмата, общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм (197 061 376,69 лв.) ще се разпределя в съотношение 50% БФП и 50% финансов инструмент. По процедурата ще могат да кандидатстват Министерство на културата, общини, вероизповедания, а финансирането ще е за дейности, свързани със съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България. Таванът на БФП за обекти от национално значение ще е 9 779 150 лв., а за обекти от световно значение – 19 558 300 лв.
Предоставена беше информация и за мярка 6.4.1 от Програма за развитие на селските райони, по която ще се отпускат пари за производство или продажба на продукти, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти, развитие на услуги, включително в туристическия сектор. Допустими кандидати тук ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Мярката се очаква да отвори през април догодина, а безвъзмездна финансова помощ да покрива 50% от разходите по проекта.
Голям интерес медиите проявиха и към очакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ (ОП „Иновации и конкурентоспособност“), по която и те самите ще са допустими кандидати. Процедурата е обявена за обществено обсъждане в срок до 29-и декември, поясни управителят на ОИЦ-София. Очакванията са по нея да могат да кандидатстват фирми, регистрирани след 31.12.2016 г., които са микро, малко или средно предприятие и на които основната икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, са в сектори от Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, както и в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.
За допълнителна информация по всички процедури, Областният информационен център ще продължи да е експертното място, изключително много разчитаме на вашата помощ, защото само чрез вас информацията може да достигне до достатъчно широк кръг от хора, които да се възползват от възможностите на европрограмите, заяви в края на срещата управителят на ОИЦ-София.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.