wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДРАГОМАН

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Драгоман, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
На присъстващите представители на местната администрация беше представена процедура „Открий ме“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Процедурата дава възможност на неправителствени организации да кандидатстват за разработване и прилагане на програми за подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, както и да развиват местни социални дейности за социалното им включване, а на общините – да участват като партньори. Процедурата е отворена за кандидатстване до 30-и ноември.
Другият акцент в информационната среща беше мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони, по която предстои втори прием на проектни предложения. Експертите на ОИЦ уточниха, че при този прием ще се финансират пет типа дейности: реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини), енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, дейности за обновяване на обществени зелени площи (паркове, градини), както и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура.
В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В БОЖУРИЩЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Божурище, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

В КОСТИНБРОД СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Костинброд, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Своге, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

В ГОДЕЧ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Годеч, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ВЪВ ФОКУСА НА ИНФО СРЕЩАТА В ЧАВДАР

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Чавдар, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.