wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Елин Пелин, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Най-голям интерес присъстващите проявиха към предстоящите мерки от Програма за развитие на селските райони и по-специално към подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която съгласно последните промени ще се отвори за подаване на проектни предложения в периода април-юни 2018 г. Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева и експертът Мадлен Георгиева разясниха, че БФП по мярката ще е в размер на 50%, право да кандидатстват ще имат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
На присъстващите беше разяснено и на какъв етап са процедурите за избор на финансови посредници за различните фондове, които ще предоставят подкрепа под формата на микрокредити, гаранции, акции, дялове и други финансови инструменти в рамките на оперативните програми.
Срещата в община Елин Пелин е част от информационна кампания, която ОИЦ-София провежда във всички 22 общини на Софийска област и има за цел експерти на центъра да разяснят на място на заинтересованите жители условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

В ГОРНА МАЛИНА ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ МЕРКИ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Горна Малина, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и…

Продължава...

ИНТЕРЕС КЪМ ОБЩИНСКАТА МЯРКА ПО ПРСР В КОПРИВЩИЦА

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в Копривщица, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

В ОБЩИНА АНТОН СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в Антон, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

Покана за участие в дискусионен форум на УНСС

На 9-и ноември от 09.30 ч. в Малка конферентна зала на УНСС, гр. София, ще се проведе дискусионен форум на тема „Оценка и валидиране на компетенции – предизвикателства и иновативни…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ЕТРОПОЛЕ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в Етрополе, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.