wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПРАВЕЦ

Екипът на ОИЦ-София, проведе информационна среща в Правец, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Срещата беше открита от управителя на ОИЦ-София Анна Генчева, която представи отворената в момента процедура „Открий ме“, която се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Процедурата е в размер на 4 милиона лева, целта ѝ е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, а партньори – общини, райони на общини, обучителни и образователни организации. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 150 000 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 100%. Срокът за кандидатстване по „Открий ме“ е 30-и ноември.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ-София, представи подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони. Тя разясни на присъстващите какви дейности ще се финансират по нея, как става изчисляването на стандартния производствен обем на стопанството и как се доказва той, кои са допустимите кандидати по мярката и отговори на различни въпроси, отнасящи се до допустимите разходи.
В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Златица, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ПИРДОП

Екипът на Областен информационен център - София проведе информационна среща в община Пирдоп, на която представи актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите финансирани от ЕСИФ с конкретни дейности,…

Продължава...

В МИРКОВО С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“ И ПРСР

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Мирково, насочена към разясняване на условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите,…

Продължава...

ПРСР - ВЪВ ФОКУСА НА ВНИМАНИЕТО ПО ВРEМЕ НА ИНФО СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ЧЕЛОПЕЧ

Възможностите на стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на Местната инициативна група „Чавдар, Златица, Мирково, Челопеч“ (МИГ) беше във фокуса на информационна среща, която екипът на ОИЦ-София организира в…

Продължава...

В ИХТИМАН ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕКОЛОГИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Активен интерес към възможности за финансиране на социално значими проекти в сферата на образованието, екологията и социалните дейности проявиха участниците в информационна среща в Ихтиман, организирана от Областен информационен център…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.