wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

МОН с пресконференция за осем проекта по ОПРР

На 30.10.2017 г. (понеделник) от 14.00 часа в Министерството на образованието и науката (бул. „Дондуков“ 2А) ще се проведе пресконференция по повод стартирането на 8 договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В пресконференцията участие ще вземат г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и г-н Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Проектите, по които МОН е бенефициент, се осъществяват с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и са част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
По програмата се предвижда цялостната модернизация и обновяване на образователната инфраструктура, както и доставка на специализирано оборудване, в 102 професионални гимназии, финансирани от МОН. Училищата, които са включени в проектните предложения, са определени съгласно Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България и са разположени във всички 28 области на страната. В тях са записани близо 51 000 деца в 32 професионални направления.

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНА БАНЯ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Долна баня, на която представи условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите,…

Продължава...

КОСТЕНЕЦ С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Костенец, насочена към разясняване на условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите,…

Продължава...

В САМОКОВ СТАРТИРА НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ

С информационна среща в Самоков беше поставено началото на новата информационна кампания на ОИЦ-София, насочена към разясняване на условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите,…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) взе участие в Европейския ден на предприемача, който се организира за 15-а поредна година в България. Приветствия към участниците поднесоха заместник-министърът на икономиката…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ“ НА НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В СОФИЯ

На 12-и и 13-и октомври 2017 г. екипът на Областен информационен център – София проведе информационни срещи с настанените в социални жилища в районите „Люлин” и „Връбница” в София за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.