wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

УНСС ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ПОЛИТИКА НА ПАРТНЬОРСТВО В ПОДКРЕПА НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ИНОВАЦИИТЕ И ПРОМЯНАТА”

На 19 октомври 2017 г. от 10.00 ч., в Малка конферентна зала на Университет за национално и световно стопанство (УНСС) в София ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”.

Проектът се изпълнява от Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС, в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Инициативата адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия, посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА И В СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни – в София и в Софийска област – Световния ден на туризма. Участие в събитието в…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни Световния ден на туризма. Участие в първия ден взеха ученици от Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 29.09.2017 г. от 15 ч. в гр. София (бул. „Подп. Йордан Тодоров“ 4) фирма „Унитрейд 2002” ООД в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 28 септември от 17.00 ч. в гр. София (ул. "Данаил Дечев" 6) ще се проведе информационен ден за представяне на проект BG16RFOP002-2.001-1260-C01 "Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на…

Продължава...

Покана за информационно събитие по Оперативна програма „Добро управление"

На 26 септември от 10.00 ч. в конферентен център „Проджект Лаб“ (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, ет. 3) ще се проведе встъпително публично информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.002-0010…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.