wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване до 30-и ноември процедура „Открий ме”. Участие в събитието взеха представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.
Управителят на ОИЦ-София Анна Генчева представи условията за кандидатстване по процедурата, като акцентира на допустимите дейности и разходи, на електронния формуляр и показа как става кандидатстването чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Анна Генчева отговори на различни въпроси от страна на присъстващите, свързани с допустимостта на кандидатите и подробно разясни какви документи се изискват по процедурата, от кого се подписват и къде точно се прилагат при кандидатстването.
Процедура „Открий ме” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 милиона лева. Целта ѝ е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, а партньори – общини, райони на общини, обучителни и образователни организации. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 150 000 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 100%.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Специфични обучения”, която е отворена за кандидатстване до 31-ви октомври. На присъстващите представители на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която е отворена за кандидатстване до 26-и септември.…

Продължава...

УНСС С НОВ УЧЕБЕН КОРПУС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

На 24 юли от 14 часа в малката конферентна зала на Универститета за национално и световно стопанство ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус.…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ В ЦИФРОВ ВИД И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА АГКК“

На 20.07.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще проведе Oткриваща  пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните…

Продължава...

1640 ПОСЕТИТЕЛИ НА ОТКРИТИТЕ ПРИЕМНИ В ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ОТЧЕТЕ ОИЦ-СОФИЯ НА РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Общо 1640 души посетиха изнесените приемни, които Областен информационен център – София (ОИЦ-София) организира в 22-те общини в област София в периода 22 май – 6 юли. Това отчете управителят…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.