wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 499

И В СВОГЕ - ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Своге, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Близо 100 души посетиха приемната. Голяма част от тях търсеха информация за възможностите за започване на работа и за повишаване на квалификацията. Експертите на ОИЦ Силвия Ангелова и Лина Савова им представиха операция „Ваучери за заети лица”, отворена в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По нея се финансира професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за общуване на чужди езици и дигитална компетентност. Допустими кандидати по тази операция са хора, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Безвъзмездното финансиране е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност за подаване на заявленията по електронен път на адрес: http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5. Заявления се приемат и на хартиен носител, лично във всички дирекции „Бюра по труда” в страната. Срокът за прием е до изчерпване на финансовия ресурс по операцията. До момента заявления за обучения са подали над 14 000 души, затова експертите на ОИЦ-София приканваха хората да бъдат активни и да се възползват от предоставената им възможност.
Експертите отговаряха и на множество запитвания по предстоящата да се отвори в края на годината мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развите на селските райони.
Откритата приемна в община Своге е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 28 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Годеч.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В БОТЕВГРАД

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ПРАВЕЦ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Правец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Информационен ден за представяне на проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери"

НОБЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ще проведе информационен ден за представяне на проект: „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“. Проектът се осъществява…

Продължава...

В ЕТРОПОЛЕ – С ИНТЕРЕС КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ МЕРКИ

Екипът на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Етрополе, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Над…

Продължава...

ХОРА ОТ СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СОФИЯ НАУЧИХА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Как могат оперативните програми, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, да помогнат за осигуряване на достъп до образование, здравеопазване, заетост и социално приобщаване – това разясниха експерти от Областен информационен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.