wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По покана на Ямболската търговско-промишлена палата ОИЦ-Ямбол взе участие в конференция „Семейният бизнес е щафета-да спечелим състезанието в бизнеса“, на която представи възможностите за бизнеса по програмите, финансирани от ЕСИФ. Конференцията се проведе на 17 октомври 2017 /вторник/ в Син Салон на читалище „Съгласие“, гр. Ямбол от 11.00 часа и имаше за цел да популяризира проекта „Success…ion: Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“. Проектът е резултат от сътрудничеството на Ямболската търговско-промишлена палата, Бизнес информационен център-Сандански и Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград по програма Еразъм +, ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” , „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение”.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.