wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Възможностите за финансиране на бизнеса с европейски средства бяха представени на работна среща в офиса на Областен информационен център – Ямбол. Представителите  на регионални телевизии и интернет медии се запознаха с условията за кандидатстване и спецификата на процедури и подмерки, подкрепящи предприемачите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони за 2017 и 2018г. съгласно проектите на индикативните годишни работни програми.

От представените процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ най-голям интерес предизвика процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, която е насочена към стартиращи фирми от различни сфери на дейност.  Освен преработвателни предприятия, по нея ще могат да кандидатстват за подкрепа на бизнеса си предприемачи в сферата на издателската дейност, на киното и телевизионната индустрия, на архитектурата, на дизайна, на фотографията и редица други. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години и са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата. Минималният размер на помощта, който могат да получат за един проект е 50 000 лева, а максималният- 391 166 лева. Прием по процедурата се очаква да бъде обявен до края на годината.

Към повишаването на ресурсната ефективност на предприятията, внедряването на иновации и развитието на иновационни клъстери, подобряването на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги са насочени дейностите в останалите представени от ОИЦ-Ямбол процедури от  ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Да се покрият нуждите на бизнеса от квалифициран персонал, добри условия на труд, умения за бизнес-планиране и намиране на подходящи източници за финансиране  са част от целите на ОП„Развитие на човешките ресурси“. Деница Цонева, Управител на ОИЦ-Ямбол поясни, че по отворената в момента за кандидатстване процедура „Специфични обучения“ работодателите могат да обучат вече наети работници или новонаети такива според спецификата на работния процес.

Множество въпроси възникнаха по най-желаната за кандидатстване и коментирана подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Програмата за развитие на селските райони. Подмярката бе отложена за прием за април, 2018г. като бе коментирано становището на МЗХГ за даване на приоритет на финансирането на производствени дейности и  на услуги във всички сектори на живот на селските общини (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).

За пореден път сътрудничеството на ОИЦ-Ямбол с регионалните медии бе отчетено като полезно и удовлетворяващо. Чрез медиите информацията за възможностите за развитие на всички сфери в социално-икономическия и културен живот в областта чрез финансиране със средства от ЕСИФ достига до широката общественост.

  

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.