wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Предстоящите за 2018г. процедури, мерки и подмерки от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2018г. представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна среща с представители на общинска администрация, бизнес, земеделски стопани и широката общественост от община Ямбол.

Присъстващите на събитието бяха запознати с допустимите кандидати и дейности, размер на финансиране и общите условия за кандидатстване по различните процедури от програмите. Срещата завърши с дискусия-бяха задавани въпроси, обсъдени детайли и споделяни проектни идеи. Засилен интерес проявиха представителите на бизнеса в областта към предстоящите процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Бяха предоставени брошури с информация за очакваните през 2018г. процедури и мерките от ПРСР до края на 2017г.
Информационното събитие е второто от цикъл от срещи в населени места от областта.
Предстои да бъдат проведени такива в следните общински центрове:
- 08.11.2017 г. Община Болярово - Ритуална зала в град Болярово;
- 09.11.2017 г. Община Елхово – Конферентна зала в хотел „Колхида“ -град Елхово;
- 10.11.2017 г. Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.