wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При пълни зали и засилен интерес премина и тази година информационната кампания на Областен информационен център - Ямбол. Целта й бе да предостави информация до голям брой потенциални кандидати за възможностите за финансиране през 2018г. по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. Представените процедури и мерки бяха насочени към общините, бизнеса, неправителствения сектор, горските и земеделски стопани и представителите на различни сектори на социално-икономическия живот.

Поредицата от информационни събития започна на 02.11.2017г. в залата на ОИЦ-Ямбол с представители на община Тунджа и приключи на 10.11.2017г. в град Стралджа.

Управителят на ОИЦ-Ямбол - Деница Цонева разясни условията за кандидатстване, като отбеляза, че те все още са проект и биха могли да претърпят изменения и допълнения до тяхното официално приемане. По време на последвалия дискусионен блок бе отговорено на въпроси, свързани със спецификата на различните програми и процедури, а присъстващите обмениха проектни идеи. И на тези срещи интересът на участниците бе съсредоточен основно към процедурите от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони .

По време на срещите бяха предоставени брошури с информация за очакваните през 2018г. процедури и мерките от ПРСР до края на 2017г.

След всяка среща в непринудена обстановка присъстващите обсъдиха с екипа на ОИЦ-Ямбол детайли и въпроси, свързани с кандидатстването и изпълнението на проекти по представените процедури. Подобни събития на място в петте общини са възможност да се активизира проектната активност освен чрез обща информация, но и чрез изясняване на детайли от допустимостта на проектните идеи на присъстващите. 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.