wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Ямбол бе домакин на среща на пчеларите от областта, на която бяха разисквани редът за създаване на организации на производителите на мед и пчелни продукти, трудностите и предимствата за създаване на браншови организации.

Срещата се състоя в офиса на ОИЦ-Ямбол на 07.12.2017г. Лектор бе Рангел Матански-съпредседател на Националния съюз на говедовъдите в България, основател на втората в България организация на млекопроизводители „Фермерско мляко“ и участник в работните групи по изготвяне на наредбите по някои от мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020г. На срещата опит в създаване на браншови организации сподели и Георги Василев-организационен секретар на Асоциация „Български пипер“, която е една от най-добре работещите браншови организации в българското земеделие.

На срещата бяха обсъдени затрудненията, пред които са изправени днес пчеларите като силната конкуренция в бранша и възможностите за пласмента на продукцията на вътрешния и международния пазар.

Господин Матански представи личния си опит в създаване на организация на производителите, както и добри европейски практики в тази насока. Той подчерта предимствата на сдружаването за производителите като намаляване на себестойността на произведената продукция и покачване на продажбената цена. Освен стабилност на пазара, създаването на организации на производителите дава възможност за кандидатстване на организацията по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители", както и по някои от останалите мерки от ПРСР 2014-2020г.

Възможността да получат на място актуална информация за условията за кандидатстване по мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 представи Деница Цонева - Управител на Областен информационен център-Ямбол.

Пчеларите от областта изразиха задоволството си от срещата и изказаха готовността си да работят в посока на сдружаване.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.