wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява  обществено обсъждане на насоките за кандидатстване…

Продължава...

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на…

Продължава...

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Продължава...

Подписани са договорите за инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство подписа 13 договора на стойност 9.3…

Продължава...

РЪКОВОДСТВО ЩЕ ПОДПОМАГА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува „Ръководство за изпълнение на договори/заповеди…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.