wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на…

Продължава...

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд,…

Продължава...

Ивайло Московски: През 2019 г. София ще има 12 нови модерни метростанции

Изграждането на столичното метро има изключително висока добавена стойност както за екологията и икономическото развитие…

Продължава...

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.