wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

На Вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Днес, 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на…

Продължава...

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Продължава...

Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%

Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%. Това…

Продължава...

На вниманието на кандидатите и потенциалните кандидати по процедура BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица"

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" информира всички заинтересовани лица, че се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.