wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ловеч 181

ОИЦ-Ловеч стартира годината с работна среща в ТК - Ловеч

На 20 януари 2017 г. се проведе работна среща между Технически колеж – Ловеч, представители на партньорски фирми от страната и региона и Областен информационен център – Ловеч. Събитието се състоя по инициатива и покана на Технически колеж – гр. Ловеч, чието ръководство се интересува от възможности за проектно финансиране за обновяване и развитие на научно-техническата си инфраструктура с цел утвърждаване като регионален център за обучение и специализация. Обсъдени бяха възможностите и допустимостта за кандидатстване на Технически колеж – Ловеч, основно звено на Технически университет – Габрово, по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), която се очаква да бъде обявена през м.юни тази година. Росица Денчева и Росица Кривирадева от Областен информационен център – Ловеч представиха информация за предстоящата процедура, по която научните институти и висшите училища от страната ще могат да кандидатстват за ресурс от 110 млн. лв. с цел развитието на научния потенциал извън столицата. Представени бяха водещите сектори в нашия район на планиране съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Коментирани бяха обявените към момента процедури за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по първата ос на програмата за инвестиции в научната инфраструктура. Дали ще бъде осъществена идеята на Технически колеж – Ловеч, с набелязаните на срещата стъпки ще се търси решение от всички за привличане и задържане на младите хора и на качествени учени в региона.
ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.
За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Продължава...

Представен бе напредъкът в изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“

В края на календарната година, на 28 декември, на проведена пресконференция бе представен напредъкът по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“. Проектът се изпълнява съгласно сключен през…

Продължава...

ОИЦ-Ловеч събра колеги на обмяна на опит

На 8 и 9 декември 2016 г. Областен информационен център – Ловеч проведе национална среща за обмяна на опит на служители на Мрежата от информационни центрове на тема: „Презентационни и…

Продължава...

Предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС представи ОИЦ – Ловеч

На 1 декември 2016 г. екипът на Областен информационен център – Ловеч (ОИЦ-Ловеч) проведе информационна среща, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на…

Продължава...

ОИЦ – Ловеч представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми

По данни на Информационната система за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове в България – ИСУН 2020, към 14 ноември 2016 г. общо за страната, при бюджет от…

Продължава...

Среща на ОИЦ-Ловеч „Постигнато и предстоящо“ в Ябланица

На днешния 28 октомври в зала на Общинска администрация в град Ябланица Областен информационен център – Ловеч проведе осмата си, заключителна среща, от цикъла събития „Постигнато и предстоящо“. В хода…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.