wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Представянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното…

Продължава...

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не…

Продължава...

УО на ОПИК кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020…

Продължава...

София обновява 10% от трамвайната си база с швейцарски мотриси

Първите 4 швейцарски трамвая тръгнаха официално днес по линия номер 8 в София. В събитие…

Продължава...

Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

От 21 април започва прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности”…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.