wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

На 21 юни ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

На 21.06.2017 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Шестото редовно заседание на Комитета…

Продължава...

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

В Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ се проведе обучение относно възможностите за финансиране на проекти по…

Продължава...

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Във връзка с взето решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

Европейската комисия организира информационни кампании, насочени към млади, иновативни малки и средни предприятия /МСП/, с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.