wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

Покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility -…

Read more...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от…

Read more...

УО на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския…

Read more...

УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОПРЧР публикува  за…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.