wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Обучения закандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в…

Продължава...

Екипът на програма „Добро управление“ ще засади над 300 фиданки в село Златуша

  В седмицата на гората екипът на Оперативна програма „Добро управление“ ще подкрепи инициативата „Когато…

Продължава...

Синята кръгова икономика гарантира продължителен устойчив икономически растеж без да оказва натиск върху околната среда, повишава конкурентоспособността и създава нови работни места

„Синята кръгова икономика създава нови възможности и нов начин на мислене,  гарантира продължителен устойчив икономически…

Продължава...

Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

На 5 април 2017 г., сряда, зала „Витоша“ в хотел Маринела в гр. София, Управляващият…

Продължава...

Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ”

  Дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет успешно приключи и изпрати на Европейската комисия (ЕК)…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.