wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

През месец август и септември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна…

Read more...

Представители на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент разгледаха няколко ОПТТИ обекта

Членове на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент, заедно с представители на Министерство…

Read more...

УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за…

Read more...

Срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е удължен до 17.30ч на 27 септември 2017

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по…

Read more...

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.