wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Read more...

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници…

Read more...

Оперативна програма „Добро управление“ предоставя над 5 млн. лв. за по-ефективно управление

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за кандидатстване в…

Read more...

Деница Николова: В партньорство с JASPERS ще ремонтираме 34 лечебни заведения,27 центъра за спешна медицинска помощ и 170 филиали за спешна помощ в страната

Засилване на фокуса към полицентричното регионално развитие и градско развитие, съгласно Пакта от Амстердам и…

Read more...

Информационни дни по процедура „Открий ме“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020,…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.