wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Отворени са процедурите за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации по финансов инструмент…

Продължава...

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“…

Продължава...

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по Програмата за морско дело и рибарство

От днес започва приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата…

Продължава...

РЪКОВОДСТВАТА НА МОСВ И ОПОС СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова и постоянният представител на Световната банка за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.