wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Четири проекта на стойност 207 млн. евро са подадени за одобрение по Механизма за Свързана Европа

Подадени са четири проектни предложения по третата покана на Механизма за Свързана Европа в сектор…

Продължава...

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е…

Продължава...

Малина Крумова официално встъпи в длъжност като служебен заместник министър-председател по европейските фондове

Малина Крумова официално пое поста вицепремиер по еврофондовете в служебния кабинет от своя предшественик Томислав…

Продължава...

Управляващият орган на ОПРЧР публикува Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.