wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки по Програмата за морско дело и рибарство

От 23 март започва прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване,…

Продължава...

Подадено е проектно предложение на Медицински университет - София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020

Медицински университет – София подаде днес проектно предложение по процедура „Подкрепа за висшите училища в…

Продължава...

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие…

Продължава...

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА БЯХА ОЧЕРТАНИ В РАМКИТЕ НА „ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР – СОФИЯ“

Събитието се проведе в периода 10-12 март в Резиденция „Лозенец“, където среща си дадоха 35…

Продължава...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

На основание чл. 14, ал. 1 и 8 от Постановление № 162 на Министерския съвет…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.