wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени…

Read more...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява  обществено обсъждане на насоките за кандидатстване…

Read more...

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на…

Read more...

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Read more...

Подписани са договорите за инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство подписа 13 договора на стойност 9.3…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.