wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Стартират обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа…

Продължава...

Информационни дни по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Във връзка с обявяването на процедури  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна…

Продължава...

В присъствието на премиера министър Василева подписа договорите за водните проекти на Приморско и Айтос

22, 27 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция на…

Продължава...

Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.

Обществено обсъждане на проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.