wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура…

Read more...

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на…

Read more...

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на…

Read more...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд,…

Read more...

Ивайло Московски: През 2019 г. София ще има 12 нови модерни метростанции

Изграждането на столичното метро има изключително висока добавена стойност както за екологията и икономическото развитие…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.