wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Министър Василева даде старт на водния цикъл на Плевен-Долна Митрополия

Министърът на околната и водите Ивелина Василева и премиерът Бойко Борисов дадоха старт на проекта…

Продължава...

Обява за процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”…

Продължава...

Европейско финансиране ще има и след 2020 година

17,7 милиарда лева от европейските фондовете са на разположение на страната ни до края на…

Продължава...

Близо 10 млн. души са намерили работа благодарение на Европейския социален фонд през периода 2007 – 2014 г.

Една трета от българските граждани са били обхванати в различни дейности, съфинансирани от фонда за същия…

Продължава...

УО на ОП РЧР публикува проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.