wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

На 5 април 2017 г., сряда, зала „Витоша“ в хотел Маринела в гр. София, Управляващият…

Продължава...

Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ”

  Дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет успешно приключи и изпрати на Европейската комисия (ЕК)…

Продължава...

Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" са 831 млн. евро

Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 са 831 млн. евро,…

Продължава...

С над 2 милиона евро е подобрен административния капацитет на институциите, използвайки норвежкия опит

„С бюджет от 2,3 милиона евро подпомогнахме укрепването на институционалния капацитет и развитието на човешките…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.