wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-22/01.03.2017 г. за…

Продължава...

Нови фондове за градско развитие ще работят за намаляване на регионалните различия в България

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации за…

Продължава...

Вицепремиерът Малина Крумова участва в подписването на Съвместен документ от министрите отговорни за Кохезионната политика във Вишеградската група България, Румъния, Словения и Хърватска

Днес във Варшава, Полша, министрите, отговорни за Кохезионната политика във Вишеградската група България, Румъния, Словения…

Продължава...

Успешно приключи изпълнението на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

„Вярвам в силното гражданско общество, което предлага решения и работи с институциите, за да стане…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.