wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020

Открита е втората покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с…

Продължава...

МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база

Одобрени са промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, които ще отговорят…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.