wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

На състоялия се на 8 февруари 2017 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г.…

Продължава...

Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент…

Продължава...

Диалогът по интеграционните практики е залог за успеха на целия Европейския съюз

Заместник министър-председателите по европейските фондове и по социалните политики - Малина Крумова и Илко Семерджиев…

Продължава...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура…

Продължава...

Отворени са процедурите за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации по финансов инструмент…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.