wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки…

Продължава...

170 участници от България и чужбина подадоха проекти за лого на Българското председателство

170 участници подадоха проекти в конкурса за лого на Българското председателство на Съвета на ЕС…

Продължава...

В Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ се включват още две групи юридически лица с нестопанска цел

В Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ като членове с право на глас се…

Продължава...

Стартират информационни дни за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.