wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     

 

Годишни доклади на ОПТП

 

Комуникационен план на ОПТП

 

Оценки на ОПТП

docxДоклад от анализ на изпълнението на ОПТП (Ноември, 2016 г.)

pdfРезюме на доклада - EN

pdfРезюме на доклада - BG

 

   

 

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.