wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисия 

На стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Носителите на наградите в отделните категории са:
• Природозащита - “Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания
• Комуникация - Природна концертна зала / Латвия
• Сближаване на интересите - Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение / Белгия – Франция
Социално-икономически ползи - За Балкана и хората / България
• Транс-гранично сътрудничество - Най-рядката европейска водолюбива птица печели от екипните усилия в природозащитата / България – Гърция – Финландия – Унгария
• Наградата на публиката отиде в Испания при проекта за опазване на иберийския рис.

Европейското признание „За Балкана и хората“ идва съвсем заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в 9 Натура зони в България, който на практика демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.

Думите на члена на журито Джеръми Уейтс (генерален секретар на Европейското бюро за околна среда) при връчването на наградата точно обобщават ролята и европейското значение на този проект: „Както каза и Комисар Кармену Вела в своето встъпително слово, противопоставянето на икономиката срещу околната среда е вече отживелица и тази категория и награденият проект съвсем точно илюстрират това с фокуса върху екоситемните услуги. Районът на Балкана е с изключително красива природа, но в същото време там има големи икономически предизвикателства и обезлюдяване на селските райони. „За Балкана и хората“ илюстрира как може да се печелят пари и едновременно с това да се опазва природата. Имаше много силна конкуренция в тази категория, но високо оценихме и факта, че се работи за промяна на политиките и се търси възможност за прилагане на модела и в други райони на страната. Поздравления за целия екип.“

Наградата идва заслужено за целия екип на проекта, който включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации и една изпълнителна агенция към МЗХ. Това подчерта и Веселина Кавръкова – програмен ръководител на WWF България при получаването на високото отличие „Беше трудно да започнем проекта, но най-ключовото е работата заедно, работата с местните хора, които използват природните ресурси в тези Натура зони и моделите, които приложихме заедно – плащане за екосистемни услуги, подкрепа за фермери и щадящи биоразнообразието бизнеси, директното опазване на хабитати като пасища и ливади и др. Работата заедно прави нещата възможни, нужно е постоянство и продължителна работа.“


Церемонията по награждаването може да видите в сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I119589

Още информация и новини за Проект „За Балкана и хората“: http://forthenature.org/swissprogramme 

 

 

Швейцарския принос по разширяването оценен високо

 

Независима оценка потвърди, че федералните власти, отговорни за  прилагането на Швейцарския принос за новите страни членки на разширения ЕС са постигнали добри резултати.

Задълбочената оценка показа, че проектите, които са около 300, имат положителен принос за насърчаване на социалното и икономическо развитие в 13-те партньорски държави. Целите се постигат и дори са надхвърлени в огромната част от  проектите. Различни препоръки насърчават допълнителна ефективност и по-голям тематичен и географски фокус.

Чрез своя принос Швейцария има за цел да помогне за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз (ЕС). За да се прецени дали определени цели са изпълнени, отговорните федерални органи - Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO) - възложиха външна оценка през 2015 г. Тази независима оценка, която вече е представена от немската фирма GOPA Consultants, заключи, че цялостна концепция на програмата, която води до непосредственото участие на държавите партньори, се доказа като много успешна и целите са изпълнени и често дори надхвърлени. Отношенията между Швейцария и държавите партньори са засилени и благодарение на многобройните двустранни партньорства е предаден положителен имидж на Швейцария. Около 300 проекта се справят с предизвикателства в области като икономическия растеж, подобряване на условията на труд, социална сигурност и обществения ред, околната среда защита и укрепване на гражданското общество. Швейцария е осигурила подкрепа за превантивни мерки в системата на здравеопазването на Полша, например. Подкрепа е  получена от Словакия за изграждането на събиране на отпадъчни води и пречиствателни съоръжения, а в Латвия, дребно мащабни предприемачи се възползват от субсидирани микрокредити, които им позволяват да се създадат нови работни места.

Цели, постигнати в повечето случаи

Оценката показва, че проектите са много добре разработени и планирани. Това се обяснява с относително дълъг подготвителен период - до две години. Въпреки че целите на проектите са постигнати в повечето случаи, понякога има закъснения , често поради проточилите се тръжните процедури за придобиване на стоки и услуги или поради планиране на прекалено оптимистични цели. Устойчивостта на проектите е оценена положително в повечето случаи. Доколкото партньорските институции играят основна роля в етапа на планиране, опитът показва, че те имат силен интерес към успеха на проектите. Те, също така, допринасят с 15% съфинансиране към финансирането на разходите по проекта.

Препоръки за оставащия срок на програмата

За оставащия срок на програмата, оценката препоръчва по-нататъшно опростяване на административните процедури, продължаването на обмена с швейцарската партньори и засилването на информационните дейности в страните партньори. От  партньорските държави би трябвало също да се изисква да се дефинират по-малък брой тематични и географските приоритети в случай на бъдеща подкрепа от Швейцария в бъдеще.   Федералният съвет ще вземе решение относно евентуалното подновяване на швейцарския принос за разширения ЕС в светлината на това,     как се развиват цялостните отношения между Швейцария и ЕС. Парламентът одобри рамков кредит за 1 милиард швейцарски франка през юни 2007 г. за десетте държави които се присъединиха към ЕС през 2004 г., а именно Кипър, Чешката Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. Срокът за изпълнение за този транш от приноса изтича през юни 2017 г. Втори рамков кредит от 257 милиона швейцарски франка бе одобрен от Парламента през декември 2009 г. в полза на България и Румъния, които се присъединиха през 2007 г. Проектите по него трябва да бъдат завършен до декември 2019 г. След това, през декември 2014 г., Парламентът даде зелена светлина за допълнителни 45 милиона швейцарски франка за Хърватия, която стана член на ЕС състояние през 2013 г. Срокът за изпълнение на този транш приключва през декември 2024 г.

Въпросите и препоръките, изложени в доклада за оценка  са също от голям  интерес за SDCи SECO в области извън приноса по разширяването.

Включването на партньорски институции, делегирането на  отговорности  и начинът, по който е измерено постижението са всички ключови аспекти на международното сътрудничество като цяло.

Пълният текст на доклада за оценка е на разположение на английски език, заедно с кратко резюмеEVALUATION REPORT ON THE SWISS CONTRIBUTION 2015 –  Key points in brief’“ са публично достъпни на www.erweiterungsbeitrag.admin.ch

Натисни тук – линк към архива.

 

 

 

Откриване на Център за разследванe на тежки престъпления, изграден с швейцарска подкрепа

 

P1040816

Оперативен дежурен център за независимо и бързо разследване на тежки престъпления заработи в Националната следствена служба в София. Откриването му бе на 25 ноември 2015 г. в рамките на проект за повишаване на капацитета на българската прокуратура за справяне със съвременните предизвикателства на организираната престъпност, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпросиМегленаКунева, заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Диков, ръководителят на Апелативна специализирана прокуратура и ръководител на проекта Даниела Попова и посланикът на Швейцария Денис Кнобел присъстваха на церемонията по официалното откриване на Центъра.

Оперативният дежурен център ще разполага със съвременно оборудване: комплекти за огледи на местопроизшествия, за изземване на биологични следи и на следи от стъпки и автомобилни гуми, за определяне на траекторията на изстрели, тестери за идентификация на наркотици, модерна видео- и фототехника и др. Това ще даде възможност прокуратурата да прави бързи, самостоятелни и независими разследвания по горещи следи на тежки престъпления или инциденти, непосредствено след получаване на сигнал за извършено престъпление.

Прокуратурата има ключова роля в борбата с организираната престъпност. Швейцария с готовност споделя с България своя дългогодишен опит в тази сфера и подкрепя усилията на прокуратурата като част от съдебната реформа. В рамките на проекта ще бъде изработен механизъм за сътрудничество между прокуратурите на България и Швейцария при наказателното преследване на транснационалната престъпност, за което предстои подписване на партньорско споразумение.

Целта на тригодишния проект, който започна през януари, е да се повиши капацитетът на българската прокуратура и ефективността й в разследването и преследването на организираната престъпност. Прокуратурата на Република България работи по проекта в партньорство с ДАНС, МВР, НАП, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и др. Партньори от швейцарска страна са Главният прокурор и Базелският институт по управление. Общата му стойност 974 632 шв. франка, съфинансирането от Швейцария е 800 000 шв. франка.

Проектът е част от Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. С общ бюджет от близо 10 милиона швейцарски франка, Фондът подкрепя проекти, свързани с трафика на хора, детското правосъдие, превенцията на детската престъпност, борбата с кражбите на моторни превозни средства, престъпленията срещу околната среда, обучението на експерти по криминалистика и др., по които работят МВР, Министерството на правосъдието, Национална комисия за борба с трафика на хора, Асоциацията на прокурорите и неправителствени организации.

 

ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНИ ТРАМВАИ ЗА СОФИЯ“ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Tram in Basel BVB 3 

На 15.10.2015 г. в гр. София бе подписано споразумение за изпълнение на проект „Модернизирани трамваи за София“.

Документът от швейцарска страна бе подписан от Н.Пр. Денис Кнобел – посланик на Конфедерация Швейцария в Република България. За българската страна подписи положиха г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и ръководител на Националното Координационно Звено на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, а също така и от Заместник кмета на Столична община Мария Бояджийска и изпълнителния директор на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД г-н Евгений Ганчев, в качеството им наръководители на Изпълнителни агенции по проекта.

Проектът има за цел подобряване на качеството и достъпа до публични транспортни услуги на територията на гр. София чрез дарение и доставка на 28 модернизирани трамваи от швейцарския град Базел, както и разработване и изпълнение на препоръките от мулти модално проучване за гр. София.

Общият бюджет на проекта е 3 млн. швейцарски франка, от които безвъзмездна швейцарска финансова помощ в размер на 2,55 млн. швейцарски франка.

Продължителността на проекта е 39 месеца – до 31.12.2018 година.

 

Подписано споразумение в рамките на Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик по Българо -швейцарската програма за сътрудничество

 08b282bed88832c9197a25b1ea22b623 XL

Два приюта за българи – жертви на трафик, ще бъдат изградени в София в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо -швейцарската програма за сътрудничество. Първият ще е за деца, а вторият – за възрастни. Това предвижда Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик. Стартът на мерките беше даден официално от вицепремиера, г-жа Меглена Кунева и посланика на Швейцария - Н.ПР. г-н Денис Кнобел, които подписаха споразумение за изпълнение на програмата.

Дейностите са фокусирани върху жертвите на трафик от България като страна на произход и се координират от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Стойността на цялата програма е 2 239 500 швейцарски франка (4 015 995,26 млн. лв.), като финансирането от швейцарска страна е 85 на сто.

Чрез изпълнението на програмата ще се създаде денонощна организация за предоставяне на медицинска, психологическа и правна помощ за жертвите. Програмата предвижда още въвеждането на специален мониторинг, който да подобри работата на Националния механизъм за идентифициране на жертви на трафик. Ще бъдат създадени допълнителни мониторингови инструменти, насочени към хората, които са били в приюти, с цел избягване на повторното им трафикиране.

Междуведомствен мобилен екип ще осъществява сътрудничеството между българските и швейцарските власти. Ще бъдат проведени обучителни семинари с уязвимите групи и  информационни кампании. Специална телефонна линия ще предоставя информация относно легални форми на работа и живот в чужбина. Ще се засили сътрудничеството и обменът на опит между българската и швейцарската полиция. Целенасочени усилия ще бъдат положени за предотвратяване на повторното въвличане на жертвите в мрежите за трафик.

Партньорските организации, участващи в програмата, от българска страна са Международната организация по миграция и Асоциация „Анимус”, а от швейцарска – Швейцарското координационно звено срещу трафика на хора и незаконното прекарване на мигранти, Федералния офис на полицията и Специализираната служба „Търговия с жени и миграция на жени“.

Вицепремиерът Кунева подчерта, че е важно, че проектът стартира именно в този момент, когато вниманието е насочено към бежанската криза в Европа и българските граждани – жертви на трафик, може да останат незабелязани. България е третата страна на произход на жертви на трафик на хора в Швейцария, посочи г-жа Кунева. По думите й, годишно биват идентифицирани между 500 и 550 български жертви за цяла Европа, голямата част от тях млади жени.

„Подписването на днешното споразумение е знак за ангажимента ни както към България, така и към борбата с трафика на хора“, заяви посланикът на Швейцария Н.ПР. г-н Денис Кнобел. Той посочи, че в областта са необходими конкретни резултати, а такива могат да бъдат постигнати именно с проекти като този. Посланикът определи като ползотворно досегашното партньорство на швейцарските власти с българската прокуратура и министерствата на вътрешните работи и правосъдието.

 

Заключителна конференция по програмата за научен обмен SCIEX, Тематичен фонд „Стипендии“

 

20150925 103912

 

На 25.09.2015 г. в „Аудитория максима“ на Техническия университет на гр. Цюрих се проведе заключителната конференция по програмата за научен обмен SCIEX. Участие в проявата взеха посланиците в Конфедерация Швейцария на България, ЕС, Румъния и Словакия, професори и научни работници, участвали в програмата. Посланикът на България взе участие и в кръглата маса „Как да се възползваме от потенциала в Европа“. Подчертани бяха успехите на този инструмент и значението му както за задълбочаване добрите взаимоотношения и партньорство в научната сфера между Република България и останалите страни–членки на разширения ЕС и Конфедерация Швейцария, така и за постигането на значим научен прогрес и иновации в Европейски мащаб. Посочена бе необходимостта от по-активна роля на МОН и българските университети и институти за привличане на повече български кандидати за участие в програмата.

По време на конференцията бе отбелязано постигането на целите на програмата – да се развие индивидуалния капацитет на научните работници, да се насърчи научния прогрес и иновациите, и да се установят устойчиви връзки между изследователите от различните страни. Откроени бяха постиженията на програмата, сред които и приносът на България – в рамките на 2 млн. швейцарски франка бяха подкрепени и успешно реализирани 22 проекта на млади учени в областта на биологията, химията, физиката, медицината, инженерните науки и тези за околна среда.

В словото си президентът на Комитета за управление на програмата проф. Гуидо Фергаувен заяви: „SCIEX е успех... SCIEX е ниша на съвършенство...“и завърши с надежда SCIEX да продължи укрепването и за напред нататък.„

Представителите на всички страни участнички в конференцията потвърдиха изключителното значение на програмата за развитието на научния потенциал на младите учени, за създаването и укрепването на мрежите на младите изследователи и връзките между университетите и институтите, включили се в програмата. Изразено бе очакване програмата да продължи.

 

ПЪРВИТЕ ТРИ ПРОЕКТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО "ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ" В РАМКИТЕ НА „ТЕМАТИЧЕН ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С ВКЛЮЧВАНЕТО НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ" БЯХА ПОДПИСАНИ НА 23 ЮНИ 2015 ГОДИНА

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и швейцарският посланик Денис Кнобел подписаха днес проектни споразумения по „Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи" с представителите на три общини - Йорданка Ананиева, заместник-кмет на община Бургас, Кольо Милев , кмет на община Сливен и Пламен Стоилов, кмет на община Русе.

„Българо-швейцарската програма за сътрудничество е пример за добри практики в изпълнението и ефективността на проектите. Подкрепата на уязвимите групи у нас минава през включването им в обществения живот, в получаването на образование, ангажимент за работа, подобряване на здравеопазването и жилищните условия", подчерта вицепремиерът.

Одобрените общини ще изпълняват проектите за социално включване в партньорство с по-малки общини, неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването, образованието и културата, както и със здравни заведения и университети. „Общините са най-добрият партньор, който познава ситуацията и хората в региона. По този начин проектите според нас ще се реализират най-успешно", каза министър Калфин. Той обясни, че контролът на проектите ще бъде съвместен.

„Швейцарското правителство подкрепя социалното включване на ромите в България. "Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи" финансирана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество е с бюджет от над 8 млн. швейцарски франка", уточни посланик Кнобел. От българска страна тя се изпълнява съвместно с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването. „Чрез интегриран подход ще работим по различни аспекти на социалното включване, с фокус върху жените и децата, които са най-силно уязвими. Общинските проекти са насочени предимно към осигуряването на здравни услуги и достъп до образование", обясни швейцарският посланик. Той уточни, че освен подобряване качеството на самото образование, ще се подпомогне и включването на родителите и активната им роля в процеса".

Програмата подпомага усилията на българското правителство по изпълнението на „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020". Тя цели подобряване на жизнените условия, здравеопазването, образованието и укрепване на културната и социална интеграция на ромската общност. Представителите на трите пилотни общини дадоха висока оценка на Българо-швейцарската програма. Те споделиха, че заложените общински дейности по проектите са свързани и с развитие на инфраструктурни проекти.

„Община Бургас ще изгради детска градина и ясла, като ще наблегне на обучението и работата на терен на здравните медиатори", сподели Йорданка Ананиева, заместник-кмет на община Бургас. „Община Сливен ще използва средствата за построяване на комплекс с различни социални дейности за около 150 деца, с което ще продължим усилията ни за интеграция на ромите в общината", каза кметът Кольо Милев. Кметът на община Русе Пламен Стоилов заключи, че „работата с маргинализирани и социално изключени общности е приоритет в работата на общинската администрация".

Като представител на неправителствения сектор д-р Стефан Панайотов от Фондация „Здравето на ромите" сподели своя практически опит като подчерта, че „най-важна е инвестицията в ранното детско развитие и образование".

 

Официално бе подписано Споразумение за тематичен фонд по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на Дуална система на професионално обучение в България" По БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 30 април 2015 в рамките на организираното от Президентството на Република България събитие заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, министърът на образованието и науката г-н Тодор Танев, министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски и посланикът на Конфедерация Швейцария в България Н.П. г-н Денис Кнобел подписаха Споразумение за Тематичен фонд по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, свързано с изпълнението на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на дуална система на професионално обучение в България".

Бюджетът на проекта е 3'530'000 швейцарски франка, от които 3'000'500 швейцарски франка безвъзмездна швейцарска помощ и 529'500 швейцарски франка национално съфинансиране, като неговата продължителност  е до  30.6.2019 г.

Основната цел на проекта е да създаде един работещ модел и да изгради необходимия капацитет за въвеждане на дуална система на професионално образование в България, използвайки швейцарския опит в областта. 

Дейностите по проекта включват разработване на нови учебни програми и методи на преподаване съответстващи на изискванията на пазара на труда, изграждане на партньорства между професионални училища и фирми и предприятия, обучения на учители и инструктори във фирмите и предприятията, както и, кампании за информираност и публичност.

„Подписването на споразумението е лесно, трудното предстои" коментира вицепремиерът Дончев и изрази надежда реализацията на проекта да даде видими резултати. „Дуалното обучение е добро и правилно решение", посочи още заместник министър-председателя. Според Томислав Дончев важна е вярната посока, от която има необходимост образователната ни система.

„Дуалното образование е един от многото фактори за икономическия успех на Швейцария" заяви посланик Кнобел. Той благодари за домакинството на президентската институция и за ангажимента от страна на президента Плевнелиев към реформирането на българската образователна система. „Важна е политическата воля на правителството и парламента, защото целта ни е да видим образователна система, по-пряко насочена към потребностите на частния сектор", заяви посланикът. 

Проектът ще се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката. Основен швейцарски партньор е швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камера. Предвижда се стартиране на пилотно обучение още през учебната 2015-2016 година.

На подписването присъстваха също вицепремиера Румяна Бъчварова и депутати от парламентарната комисия по образование и наука.  

 

Подписани са споразуменията за изпълнение на два проекта в тематична област„Околна среда и инфраструктура"

  На 21.04.2015 г. в рамките на организираното от Посолството на Конфедерация Швейцария в България и Българо-швейцарската търговска камара събитие в хотел „Хилтън"-София, заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България - Н.П. г-н Денис Кнобел подписаха проектните споразумения за двата големи проекта в тематична област „Околна среда и инфраструктура" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Двата проекта ще се изпълняват до 31 май 2019 г. от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  Проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" с  общ бюджет  23 445 998 швейцарски франка, от които 19 929 098 швейцарски франка швейцарски принос и 15% национално съ-финансиране. Целта на проекта е да осигури екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на пестициди в страната, чрез преопаковане и при необходимост междинно транспортиране, както и окончателното им обезвреждане. Проект "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" с общ бюджет 8 823 267 швейцарски франка, от които 7 499 776 швейцарски франка швейцарски принос и 15% национално съ-финансиране. Целта на проекта е въвеждане на пилотни модели за разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинства и създаване на основна екологична инфраструктура.  В резултат на проекта ще се повиши капацитета на 22 общини за разделно събиране на опасни битови отпадъци. „Горд съм, че с швейцарските партньори и екипа на министерство на околната среда и водите успяхме да намерим решение за сложната и проблемна сфера на пестицидите, за която няма друго финансиране и която стои като нерешен проблем от десетилетия. Когато говорим за пари, е важно не да се впечатляваме от обема, а да се фокусираме върху резултата, който тук, убеден съм, ще е добър", коментира вицепремиерът Дончев. "Подписването на тези споразумения е резултат от традиционно добрите взаимоотношения с швейцарското правителство, което инвестира в дейности за опазване на околната среда", заяви министър Ивелина Василева. „Важни задачи, свързани със стратегическите политики за България, са ресурсната ефективност и екологосъобразното управление на отпадъците, както и елиминиране на рисковете за живота и здравето на хората. Пред нас стоят сериозни предизвикателства, но екипът на министерството е силно мотивиран да реализира проектите, така че в края на периода да се похвалим със значим резултат". 

 

БЪЛГАРИЯ ПОСТИГНА ПЪЛНО ДОГОВАРЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

България е договорила 100% от финансовия ресурс по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в размер на 76 млн. швейцарски франка. 

В периода 20-22 януари 2015 година на посещение в България пристигна делегация на Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария, водена от г-н Хуго Бругман, ръководител на отдел „Принос към разширяването на Европейския съюз". Делегацията се срещна със заместник министър- председател по европейските фондове и икономическата политика, Томислав Дончев и заедно с министъра на околната среда и водите, Ивелина Василева, кмета на София, Йорданка Фандъкова и посланика на Швейцария у нас Н.П. Денис Кнобел представиха постигнатите резултати по програмата на пресконференция в Министерския съвет. 

„Когато говорим за партньорството със Швейцария, ние говорим не само за трансфер на пари, а за трансфер на опит", заяви вицепремиерът Томислав Дончев. Той подчерта, че билатералните инструменти, каквато е и Българо-швейцарската програма, са изключително важни за България, защото позволяват на страната ни да покрие така наречените „бели петна" - ключови сфери и проблеми, за които до този момент не е имало възможност за решение с европейски средства. 

„Нашите цели при реализирането на проектите са трайното обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди, намаляване на броя на складовете, където се съхраняват. Тези действия ще допринесат за намаляване опасността от замърсяване на околната среда.  С осъществяването на проекта за опасните отпадъци от бита ще бъде намалено в значителна степен тяхното генериране от домакинствата. Това ще доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Министерството на околната среда и водите изпълнява проекти за „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" с  общ бюджет  23 445 998 швейцарски франка и Проучване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци", с общ бюджет8 823 267 швейцарски франка. 

„За София е изключително важно устойчивото развитие на града, което е дългосрочен приоритет в нашата работа. Затова се възползваме от всяка възможност за финансиране на проекти с тази цел", заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Общината изпълнява проект „Модернизирани трамваи за град София" с общ бюджет от 3 000 000 швейцарски франка, който има за цел подобряване ефективността на публичния транспорт в столицата. В рамките на проекта ще бъдат доставени 28 изцяло обновени трамваи от швейцарския град Базел, с което ще се подобри достъпа на гражданите до публичен транспорт и ще се намалят емисиите на парникови газове.

 
Презентациите от проведеното събитие могат да бъдат намерени - ТУК 
 
 
 

ВАКАНТНО МЯСТО ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ПО ПРОЕКТ "ШВЕЙЦАРСКА ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДУАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ"

Посолството на Конфедерация Швейцария търси да назначи ръководител на Звено за управление на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждането на принципите на дуално професионално обучение в българската система за професионално образование". Проектът ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение (SFIVET).

Обявлението и подробното описание на свободната длъжност може да намерите тук

Всички необходими документи се подават по електронен път на електронен адрес: scosofia@eda.admin.ch, но не по-късно от 30 декември 2014 г. 

 

 

ШВЕЙЦАРСКАТА СТРАНА ОДОБРИ ПРОЕКТНОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ"

На 2 октомври 2014 г. с официално писмо до ръководителя на Националното координационно звено по Българо- швейцарската програма за сътрудничество, окончателното проектно предложение  „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" бе одобрено от Държавния секретарят по икономически въпроси (SECO) на Конфедерация Швейцария. Предстои подписване на проектно споразумение между българската и швейцарската страна.

Проектът ще се реализира в рамките на тематична област „Околна среда и инфраструктура" и е с обща стойност 23 445 998 швейцарски франка (приблизително 38 млн. лева), от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Швейцария и 15% националното съфинансиране.

Целта на проекта е да се осигури екологосъобразно обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди в цялата страна, чрез преопаковане, транспортиране, окончателно обезвреждане и почистване на мястото за съхранение (възстановяване/рекултивация) по тип на замърсяването. Дейностите по проекта ще се осъществят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите  в сътрудничество с заинтересованите общини. ПУДООС има вече изграден капацитет в подобни по-малки по мащаб проекти, от 2000 г. насам година. Събирането, отстраняването и изгарянето на 4 387 996 кг залежали пестициди, намиращи се в 216 складове на територията на цялата страна ще се извърши на базата на извършената класификация и оценка на риска на пестицидите, направена по време на подготовката на проектното предложение. Образуваните отпадъци от почистването на сградите на складовете и околностите им, също ще бъде обработено.

С изпълнението на проекта се предвиждат следните дейности:

1. Преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане (окончателно унищожаване)

2. Идентификация на приоритетните складове и терени за саниране

3. Саниране на складове и терени, където се съхраняват преопаковани, събрани и изнесени пестициди;

Дейностите по изпълнение на проекта следва да приключат до края на юли 2019 г. 

 

 

ЧЕТИРИ ПРОЕКТА НА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ БЯХА ИЗБРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ПО ПРОГРАМАТА SCIEX (ДЕСЕТА ПОКАНА)

В рамките на Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС (Sciex-NMSch) и  в рамките на тематичен фонд "Стипендии" от Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще бъдат финансирани стипендии на докторанти или пост-докторанти в швейцарски университети за срок от 6 до 24 месеца.

Кандидатстването в рамките на десетата, последна за България покана за набиране на проектни предложения приключи на 1 април 2014.

На 25 август 2014 г., Управляващият Комитет на програма Sciex проведе заседание за да подбере предложенията въз основа на резултатите от оценката и наличния бюджет. От допустимите 17 проекта на български учени, бяха одобрени 4 отлични проекта (проекта с оценка „А"  над 48 точки) за финансиране на обща стойност 270 600 швейцарски франкa.

Допълнително един проект с резултата 47,8 (14.103)  беше поставен в списъка на чакащите при условие, че кандидатстващите са съгласни с намаляването на техния проект за период от  6 месеца. В зависимост от възстановените средства, най късно до 1 март 2015 ще бъде оповестено дали допълнителният проект ще бъде финансиран.

По-подробна информация относно Програмата Sciex е публикувана на интернет страницата http://www.sciex.ch/ 

 

 

ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ" В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ" 

 

 

На 3 юли, 2014 г. в Народното събрание се състоя кръгла маса на тема „Интегрирани социални услуги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора - възможности за прилагане", която беше организирана съвместно от Комиситя по здравеопазването и Български Червен кръст в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот".

На кръглата маса взеха активно участие д-р Нигяр Джафер - председател на Комисията по здравеопазването, народни представители от 42-то Народно събрание,                         Н. Пр. г-жа Регина Ешер - посланик на Конфедерация Швейцария, г-н Христо Григоров - председател на БЧК, д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, г-н Лазар Лазаров - зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Марияна Кордова - ръководител на Националното координационно звено на Българо-швейцарската програма към Министерски съвет, проф. Станка Маркова - почетен председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, инж. Емилияна Димитрова - председател на Националната агенция за професионално обучение и образование, кметовете на общините Бяла Слатина, Оряхово и Криводол, където са изградени три от функциониращите в момента четири Центъра „Домашни грижи", изградени с подкрепата на Българо-швейцарската програма, представители на пациентски и неправителствени организации.

Целта на събитието бе да бъдат обсъдени законодателните възможности за регламентиране предоставянето на интегрирани социални услуги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания, изискващи дългосрочна грижа. Конкретното предложение за изменение в Закона за здравето с цел регламентиране на този вид услуги е изработено от работна група, сформирана в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоенживот", в която взеха участие представители на МТСП и МЗ - партньори в проекта, АСП, НЗОК, БЛС, БАПЗГ. Предложението е внесено за разглеждане в Народното събрание през м. май, 2014 г.

Освен дискутиране на възможностите за законодателно регламентиране на услугите в домашна среда, бяха представени и добри практики, реализирани от Българския Червен кръст и Каритас България.  

 

ТРИНАДЕСЕТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТА ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ЗА НАД 4 МИЛИОНА ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪВМЕСТНО ОТ ВОДЕЩИ БЪЛГАРСКИ И ШВЕЙЦАРСКИ ИНСТИТУТИ

Швейцарската национална научна фондация и дирекция „Наука" към Министерство на образованието и науката са националните организации, отговорни за администрирането на Програмата. Те носят отговорността за гарантиране нейното изпълнение в съответствие със заложените цели и определените принципи и процедури. Националното координационно звено в Министерския съвет наблюдава и координира изпълнението на Програмата.

Българо-швейцарската научноизследователска програма отговаря на нуждата на българската научна общност за по-голяма международна интеграция и сътрудничество. Това се осъществява посредством мобилизиране на изследователски капацитет в Швейцария и България и подкрепяне на научното сътрудничество под формата на съвместни изследователски проекти чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно споразумението за изпълнение на Българо-швейцарската научноизследователска програма на 15.11.2011 г. бе обявена съвместна покана за представяне на проекти за кандидатстване пред Швейцарската национална научна фондация.

От 2013 г. започна изпълнението на 13 проекта с финансиране в размер на 4 235 400 швейцарски франка. От тях 88,25% се предоставят от швейцарската страна, а останалите 11,75% са национално съ-финансиране от държавния бюджет. Изпълняваните научноизследователските проекти са от областта на екологията (2 бр.), селското стопанство (4 бр.), управлението на отпадъци (1 бр.), социалните неравенства (3 бр.), разработване на лекарствени форми (2 бр.) и  иновативни строителни материали (1 бр.).

На 22 май 2014 г. в София Швейцарската научна фондация и Министерството на образованието и науката организират заседание на Комитета за управление на Българо-швейцарската научноизследователска програма и междинна среща с изпълнителите на научните проекти за докладване на напредъка в изпълнението на дейностите в контекста на двустранното сътрудничеството и усвоените добри практики. В заседанията ще участват представители на двете организации, както и на Швейцарския офис за сътрудничество в България и Националното координационно звено от Министерския съвет на Република България.

Списъкът с одобрените проекти може да намерите тук: линк PDF 

За повече информация:

http://www.swiss-contribution.admin.ch/bulgaria/Bu/Home/Swiss_Contribution_to_Bulgaria

http://archive.eufunds.bg/bg/page/20 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Във връзка с отправената покана към общините, които са областни центрове да предоставят предварителни концепции по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, звеното за управление на програмата информира, че след приключване на работата на оценителната комисия класирането на общините, подали предварителни концепции е следното:

 

 

Класиране

 

 

Община

 

ОБЩО

Средноарит

 

 

 

 

 

 

 

м.оценка от

 

 

 

 

 

 

 

макс.100

 

1

 

 

Монтана

 

546

78,00

 

2

 

 

Сливен

 

512

73,15

 

3

 

 

Търговище

 

503

71,86

 

4

 

 

Бургас

 

473

67,58

 

5

 

 

Русе

 

469

67,00

 

6

 

 

Пловдив

 

458

65,43

 

7

 

 

Добрич

 

450

64,29

 

8

 

 

Шумен

 

448

64,00

 

9

 

 

Габрово

 

447

63,86

 

10

 

 

Кюстендил

 

444

63,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Варна

 

401

57,29

 

12

 

 

София

 

389

55,58

 

13

 

 

Благоевград

 

378

54,00

 

14

 

 

Хасково

 

343

49,00

 

15

 

 

Велико Търново

 

336

48,00

 

16

 

 

Пазарджик

 

305

43,58

 

17

 

 

Разград

 

269

38,43

 

18

 

 

Стара Загора

 

245

35,00

 

19

 

 

Видин

 

N/A

N/A

С решение на оценителната комисия, представено на Стратегическия комитет на програмата, предварителната концепция на община Видин не се класира поради несъответствие с изискванията на програмата и наличие в концепцията на вече финансирани дейности по ОП Развитие на човешките ресурси.

На основание резултатите от оценката, концепциите на първите десет общини от горепосочената класация са избрани от Оценителната комисия за допустими да бъдат поканени за разработване на пълни проектни предложения. Офисът за изпълнение на швейцарския принос към Посолството на Швейцария ще уведоми допълнително въпросните общини относно начина и реда на следващите етапи на процедурата за избор на проекти.

В периода от 28.04 до 15.05.2014 при предварително заявен час и дата общините могат да получат подробна информация относно резултатите получени от техните концепции както и да се запознаят с коментарите на оценителите. Такова запитване може да се отправи чрез фиксиране на среща със Звеното за управление на програмата. Моля отправяйте Вашите запитвания на следните адреси: z.roussinova@mlsp.government.bg/ mailto:lgouneva@mlsp.government.bg    

 

 

ПЕТ ПРОЕКТА НА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СА ИЗБРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА SCIEX(ДЕВЕТА ПОКАНА)

Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС (Sciex-NMSch) - част от швейцарския принос за разширения на ЕС има за цел създаване на научни партньорства с оглед развиването, в дългосрочен план на капацитета на отделни изследователи за да се насърчат иновациите и създават мрежи между изследователите. По този начин, Програмата финансира в рамките на тематичен фонд «Стипендии» от Българо-швейцарската програма за сътрудничество стипендии на докторанти или пост-докторанти в швейцарски университети за срок от 6 до 24 месеца.

Кандидатстването по деветата покана, която бе отворена за България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния, приключи на 1 ноември 2013.

На 26 март 2014 г., Управляващият Комитет на програма Sciex проведе заседание за да подбере предложенията въз основа на резултатите от оценката и наличния бюджет. От допустимите 13 проекта на български учени, бяха одобрени 5 проекта  за финансиране на обща стойност 447 950 швейцарски франкa. Одобрените проекти са в областите: химия, инженерни науки, биология, физика и експериментална медицина.

Списъкът с всички избрани 66 стипендианти от 7 страни-членки на ЕС и по-подробна информация относно Програмата Sciex са публикувани на интернет страницата http://www.sciex.ch/ .   

 

 

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА"ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ" 

Част от приноса на Конфедерация Швейцария за разширения Европейски съюз е постигнатото споразумение Швейцария да подпомага България посредством мерки, улесняващи социалното включване на ромите и останалите уязвими групи, който се осъществява на база на подписано споразумение за „Тематичен фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи" по "Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи" между швейцарската страна и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

Програмата е насочена към подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими групи.

Двете конкретни цели на програмата са:

-          подобряване на жизнените условия посредством осигуряването на по-лесен достъп на хората от ромската общност до услуги и човешки права (приоритетна линия 1 според основния документ);

-          укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено приемане и засилено ромско участие в административните и политически институции (приоритетна линия 2 според основния документ).

Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години, като дейностите по двете приоритетни линии ще се изпълняват в рамките на 4-5 големи проекта.

Отговорността за изпълнението на проектите ще бъде на общините, които са областни центрове. Звеното за изпълнение на програмата и Министерство на труда и социалната политика отправя покана към всички общини, които са областни центрове да изразят интерес и да представят допълнителна информация за статуса и характеристиките на целевите групи и първоначални концепции за разработване на проекти за интеграция на роми и уязвими групи, които живеят в сегрегирани квартали. За целта е необходимо, общините, които желаят да подготвят предварителни концепции да попълнят приложените въпросници (приложение 1) и формуляр за концепция (приложение 2). Крайният срок за предоставяне на формуляра на въпросника и на концепцията е 17.02 2014 г. края на работния ден 17:30 часа. на ел. поща: 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.