wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

ПРОВЕДЕНО ВТОРО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

IMG 20160129 WA0000

На 15 декември 2015 г. в Радисън Блу Гранд Хотел, гр. София се проведе присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На заседанието бе представен постигнатия напредък по програмата и предложени решения в подкрепа на успешното изпълнение на договорените проекти и цялостното , изпълнение на Програмата.

Заседанието бе председателствано и водено от директора на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" в администрацията на Министерския съвет г-жа Марияна Кордова.

Г-н Герасим Герасимов - представител на офиса за изпълнение на швейцарския принос в Посолството на Конфедерация Швейцария очерта предизвикателствата при изпълнението на проектите през 2016 г., свързани най-вече с подготовката на обществените поръчки. Той посочи необходимостта да се комуникират както към българската, така и към швейцарската общественост постигнатите резултати в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Госпожа Ренета Георгиева, изпълнителен директор на ПУДООС представи напредъка в изпълнението на проектите в тематична област „Околна среда и инфраструктура” , срещнатите трудности, научени уроци и предприети мерки по изпълнението им.

Госпожа Петя Евтимова, Ръководител на Звеното за управление на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на дуална система на професионално обучение в България“ представи напредъка в изпълнението му.

Напредък в изпълнението на „Програма за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ бе представен от г-жа Ирина Файон, Ръководител на Звеното за управление на програмата.

Представената информация и предложените решения бяха подкрепени от членовете на КН с единодушие.

Материалите от второ заседание на КН можете да изтеглите тук.

 

 

Проведено Присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

 

 

На 10 януари 2014 г. в гр. София се проведе присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Събитието отбеляза постигнатите резултати по Програмата, ползотворното двустранно сътрудничество, отличната координация между българските и швейцарски партньори и добрата административна и нормативна база за ефективно изпълнение на програмата.

Заседанието бе председателствано и водено от директорът на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС" в администрацията на Министерския съвет и Ръководител на Националното координационно звено по Програмата, г-жа Марияна Кордова.

В присъствието на г-н Матиа Порети - ръководител на офиса за изпълнение на швейцарския принос в Посолството на Конфедерация Швейцария и представители на българските институции, включени в процеса на изпълнение на Програмата, НКЗ представи постигнатият напредък и ангажираността на страната ни с целите и задачите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Представители на „Столичен електротранспорт" ЕАД представиха проекта „Модернизирани трамваи за гр. София".

Главният секретар на Агенция по обществени поръчки  представи разработеното проектно предложение „Методическа подкрепа за развитието на „зелените" обществени поръчки в България" в тематична област  „Насърчаване на частния сектор".

Двата проекта бяха подкрепени от членовете на КН с единодушие.

Материалите от проведеното заседание и протокола може да бъдат намерени тук.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.