wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма…

Контролни листове използвани от УО на ОПДУ за осъществяване на последващ контрол на проведени обществени поръчки, възложени по реда на ЗОП

Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура договаряне с обявление по реда на ЗОП Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез ограничена процедура по реда…

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ до 31.01.2017 г. - Процедура BG05SFOP001-3.003 "Граждански контрол върху реформата в съдебната система"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.  Предложения и коментари…

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.